Stipendiat Tobias Wolf med en illustrasjon av luftforurensning i Bergensdalen

G.C. Riebers klimainstitutt ved Nansen Senter for miljø og fjernmåling

I 2011 bevilget GC Rieber Fondene midler til et doktorgradsprosjekt, øremerket forskning på luftkvalitet i Bergen.

Den finskala atmosfæremodellen som er utviklet og anvendt i det 3-årige forskningsprosjektet har fått positiv oppmerksomhet.

Meteorologiske forhold innerst i Bergensdalen er avgjørende for om vi får høy luftforurensning, og hvor stor effekten er i forskjellige deler av byen. Modellresultatene og bakkgrunnsanalysen av de meteorologiske forholdene vil bidra til å gi politikere og myndigheter et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere effektene av, og prioritere tiltakene for å begrense luftforurensningen.

Doktorgradsprosjektet forventes å være ferdig i løpet av 2015, og modellen vil da også kunne anvendes på andre steder og i andre byer.

Foto: Stipendiat Tobias Wolf med en illustrasjon av luftforurensning i Bergensdalen