Skisser av seniorsenter på Helgeseter

Helgeseter

Fondene har fulgt og støttet Helgeseter helt siden starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov. Opplegget er inspirert av antroposofiens menneskesyn, medisinsk og pedagogisk praksis. 

Prosjekter på Helgeseter

Som en naturlig følge av samfunnets utvikling og endrede behov, videreutvikles området Helgeseter etter hvert som en liten landsby, basert på 3 brobyggende enheter som følger livets gang. I tillegg til den tradisjonelle Helgeseter, er Eplekarten Steinerbarnehage etablert, og nå planlegges et seniorsenter som skal tilrettelegges for eldre, aktive mennesker som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. De tre områdene vil nyte godt av hverandre, men være etablert som egne driftsenheter.Skolebygget

Skolehuset

Fondene bevilget 2 mill. kr i 2013 for utbedring av det eksisterende skolehuset, som hadde fått en rekke pålegg om utbedringer fra offentlige myndigheter. Etter en totalvurdering, kom man imidlertid til at utbedring syntes å bli så dyrt at det var mer hensiktsmessig å bygge nytt. Dette utløste også offentlige tilskudd. Utgravning av tomten er påbegynt, tilrettelegning av kabler er gjort, og det forventes
ferdig innen utgangen av 2016.

Drivhus for planter og mennesker

Det skal settes opp et fellesbygg som blir møteplass og aktivitetsområde for dagsenter på Helgeseter, Eplekarten Steinerbarnehage og Helgeseter Seniorlandsby. Huset skal være et vekstsenter for planter og dyr, der brukerne av hele Helgeseter-landsbyen blir viktige aktører. Dette blir en videreutvikling av de øvrige jordbruksaktivitetene på området. 

Bygging av felleshuset blir koordineret med bygging av det nye skolehuset.

Helgeseter Seniorsenter

Et planarbeid er igangsatt for å etablere et seniorsenter på Helgeseter.

Tanken er å utnytte de gode ressursene svært mange pensjonister besitter i et kollektivt og sosialt bofellesskap. Med bakgrunn i den demografiske utviklingen med økt levetid, aktive eldre og tidlig pensjonsalder, er det blitt behov for en ny type boform, som innebærer positiv aktivitet og fellesskap, og der beboerne kan bidra med sin kunnskap, erfaring og virketrang. Samtidig er det ønskelig å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig, der kommunal assistanse kan tilknyttes når behovene melder seg.

Med nærkontakt til beboerne på Helgeseter, barna i Eplekarten og gårdsdriften, legges det til rette for samarbeid om oppgaver tilpasset egne muligheter og ønsker, der alle tar ansvar og bidrar med det de er best til.

Visjonen er en meningsfull og sosial alderdom som bidrar til samfunnet, samtidig som sosiale kostnader spares ved at mange vil kunne bo hjemme lenger.

Detaljplanleggingen forventes ferdig høsten 2015, og målet er at de første 20–30 boligene skal stå ferdig om 2–3 år.

Eplekarten Steinerbarnehage

Eplekarten Steinerbarnehage, som fester tomt hos Helgeseter Eiendomsstiftelse, ble innflyttet sommeren 2014. Over 50 barn kan boltre seg her, i pakt med naturen og med dyrene på gården som nærmeste nabo.

Fondene har bidratt til oppføring av barnehagen.