Stipendiat Tobias Wolf med en illustrasjon av luftforurensning i Bergensdalen

G.C. Riebers klimainstitutt ved Nansen Senter for miljø og fjernmåling

Nansen Senter for miljø og fjernmåling feiret i 2016 sitt 30-årsjubileum.  GC Rieber og Co AS var en av stifterne i 1986, og Fondene har siden gitt støtte til flere prosjekter ved Nansensenteret. 

Forskingen er fokusert rundt klimaendring, arktisk og marin fjernmåling, havmodellering og varsling, samt samfunnskonsekvenser av verdensomspennende endringer.

I 2011 finansierte Fondene et doktorgradsprosjekt øremerket forskning på luftkvalitet i Bergen.En finskala atmosfæremodell er utviklet og anvendt i det 3-årige forskningsprosjektet som har fått mye positiv oppmerksomhet. Modellen vil kunne gi verdifulle svar på effekten av ulike tiltak som kan settes i verk for å bedre luftkvaliteten rundt om i landet.

I prosjektperioden har modellen vært testet i Bergensområdet. Meteorologiske forhold innerst i Bergensdalen er avgjørende for om vi får høy luftforurensning, og hvor stor effekten er i forskjellige deler av byen. Modellresultatene og bakkgrunnsanalysen av de meteorologiske forholdene har gitt politikere og myndigheter et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere effektene av, og prioritere tiltak for å begrense luftforurensning. I tillegg til utslipp fra biler peker testresultatene av forskningen på utslipp fra vedfyring i gamle ovner.

Doktorgradsprosjektet ble presentert av stipendiat Tobias Wolf-Grosse 16. desember 2016.

 

 

Foto: Stipendiat Tobias Wolf med en illustrasjon av luftforurensning i Bergensdalen