Foto. Thor Brødreskift. Dansegruppen Patina.

Musikkterapi

Musikkens betydning som terapeutisk verktøy i behandling innen palliativ omsorg, psykisk helse, rus og andre områder er dokumentert og blitt meget anerkjent.  Fondene har hatt tro på og bidratt til forskning innen musikkterapi siden 1997.  I 2006 ble musikkterapi etablert som fag ved Universitetet i Bergen, og i 2010 ble det, som første by i landet, etablert et 5-årig integrert masterprogram i musikkterapi ved Universitetet i Bergen i 2010.

GAMUT

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, har siden etablering fått støtte fra Fondene.

I 2014 ble POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi etablert, som en videreutvikling av de prosessene som har pågått ved GAMUT siden etableringen i 2006. POLYFON skal sørge for en infrastruktur for samhandling mellom helsevesenet i regionen og forskningsmiljøet innen musikkterapi.

De første arbeidsgruppene er nå etablert, innen

  • Barn og unges oppvekst
  • Psykisk helse
  • Rusbehandling
  • Eldreomsorg
  • Lindrende behandling og omsorg
  • Palliativ omsorg

Det skal settes fokus på behov for musikkterapeutisk utvikling spesielt tilpasset disse gruppene, med behørig systematisering og dokumentasjon for videre utdanning og forskning.

Gamuts 10-års jubileumskonferanse

30.11.16 feiret Gamut sitt 10-årsjubileum, der det fra GC Rieber Fondene sin side ble uttrykt stor tilfredshet over Universitetets satsing på musikkterapi og det banebrytende arbeid som er blitt lagt ned i de 10 årene, og det konstateres i dag at Fondenes satsing på støtte til Griegakademiet har vært svært vellykket. Det er dokumentert at musikkterapi har sin berettigelse særlig i forbindelse med demens, rus, og psykiatri.

Man håper og antar at bruk av musikkterapi i bl.a. i kriminalomsorgen, ved palliativt arbeid og ved behandling av barn vil få enda større utbredelse og betydning i fremtiden.

Musikkterapi og demens som festspilltema

”Å eldes med glans”

Under Festspillene i Bergen 2015 ble det som et forsøk arrangert en konsert i Grieghallen for eldre med demens og for deres pårørende. Konserten, med tittelen ”Et blad faller til himmelen”, var svært vellykket, og en tilsvarende konsert ble arrangert i 2016, ”Sanger fra smitt og smau” med Helge Jordal.

Konserten videreføres under Festspillene i 2017, med tittel ”Å eldes med glans”, med dansegruppen Patina. I forbindelse med konserten arrangeres et fagseminar som omhandler ”Leve – Mestring – Bevegelse”.

Forestillingen er finansiert av Fondene.

Musikkterapi ved Barneklinikken

Etter mange års støtte til de populære sykehusklovnene på Barneklinikken, er disse nå faset inn i et nasjonalt klovneprogram.

Som en videreføring av hjelp til sårbare barn, støtter Fondene nå et forskningsprogram styrt av Barneklinikken i samarbeid med GAMUT, som vil dokumentere betydningen av og videreutvikle musikkterapi ved behandling av barn. Prosjektet går over 3 år til 2018.

Haraldsplass Sykehus

For å bidra til, og bekrefte betydningen av, musikkterapi i behandling av syke, delfinansierer Fondene en musikkterapeutstilling ved sykehuset.

Musikkterapi i rusomsorg

Stiftelsen Bergensklinikkene har tatt i bruk musikk i rusomsorgen, og Fondene har også i 2016 gitt bidrag til kjøp av musikkinstrumenter.

Musikkomsorger Fredrik Elholm

Fondene har videreført støtten til arbeidet musikkomsorger Fredrik Elholm gjør ved sykehjemmene i Bergensregionen.  Han fortsetter samarbeidet med Berit Håpoldøy, og tilbakemeldingene for deres virke er udelt positive.

 

Foto: Torbjørn Brødreskift. Dansegruppen Patina, som teller 30 kvinner i alder 64-83, viser at det aldri er for sent å være aktiv!