Helseminister Bent Høie på besøk ved Verdighetssenteret / GC Rieber Fondene

Verdighetsenteret

“Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel.”
G.C. Rieber

Som en av stifterne av Verdighetsenteret, følger Fondene senterets arbeid for å sikre sårbare gamle den verdighet de fortjener i deres siste leveår. 
Senteret arbeider med opinionsdannelse, rådgivning og veiledning, ikke minst knyttet til to nasjonale utdanninger:


  • Kompetanseutvikling innen frivillighet - herunder en nasjonal kompetanseenhet for opplæring av frivillighetskoordinatorer, der målsettingen er en styrking av frivillighetstjenester i eldreomsorgen.
  • Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom (OLS): Tverrfaglig utdanning innen eldreomsorg, demensomsorg og palliasjon.

Et nytt satsingsområde er Akuttmedisinsk eldreomsorg (AME), en samlingsbasert etterutdanning skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen hos helsepersonell ved sykehjem og i hjemmetjenesten. Programmet ble utviklet i løpet av høsten 2016, mens de første fulltegnede kull starter tidlig i 2017.

Senteret samarbeider også med SEFAS (Senter for alders- og sykehjemsmedisin) om et postdoc-prosjekt med overordnet mål å utvikle kunnskap om hvordan det kan tilrettelegges for at eldre og alvorlig syke kan bo hjemme lengst mulig, også i den terminale fase.

Blant senterets utadrettede tiltak gjennom året var seminaret ”Kunst og demens”, arrangert sammen med KODE og VID vitenskapelige høgskole, og ”En dag for verdighet” – et arrangement som spesielt vektlegger unge menneskers rolle som omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare gamle.

Det er gledelig at bevilgningen til Verdighetsenteret over Statsbudsjettet er videreført.

 

Foto: Silje Katrine Robinson. Helseminister Bent Høie fikk prøve seg som sykepleier, da han åpnet det nye utdanningstilbudet ved Verdighetsenteret ved å prøve å legge inn en veneflon. Han fikk kyndig veiledning av intensivsykepleierne Silje Eikemo og Mona Stautland. Lege Gro Helen Dale til venstre.