Gårdsarbeid på Helgeseter

Helgeseter

Fondene har fulgt og støttet Helgeseter helt siden starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov, som den gang ikke hadde et fullgodt tilbud fra det offentlige. 

Prosjekter på Helgeseter

Som en naturlig følge av samfunnets utvikling og endrede behov, videreutvikles området Helgeseter etter hvert som en liten landsby, basert på 3 brobyggende enheter.

I tillegg til den tradisjonelle Helgeseter, ble nye Eplekarten Steinerbarnehage bygget i 2014, og nå planlegges Helgetun Seniorboliger som skal tilrettelegges for aktive eldre mennesker som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem.

De tre områdene som følger livets gang og inkluderer mennesker med spesielle behov, vil nyte godt av hverandre, men være etablert som egne driftsenheter. Gårdsdriften, med bl.a. kyr, hester, griser, sauer og høns vil være viktig for et samlende fellesskap.

Verkstedhuset

Det nye Verkstedshuset skal være innflyttingsklart til påske 2017. Bygget er et moderne og brukseffektivt bygg for beboere og dagbrukere på Helgeseter, med plass for diverse aktiviteter som snekkerverksted, lys- og tovingsverksted etc.
Her blir det også plass for gårdens utrustning, som traktor, pløyeutstyr og teknisk utstyr.

GC Rieber Fondene

Felleshuset

Sentralt i konseptet rundt Helgeseter, har vært menneskers omgang og kontakt med dyr. Fondene har gitt støtte til bygging av et felles hus for alle brukerne av Helgeseter-landsbyen, som skal være et ”veksthus for planter og mennesker”, som en videreutvikling av jordbruksaktivitetene på området. Huset skal være en felles møteplass, tilrettelagt for handverk, dyrking av grønnsaker, kolonihage, forsamlingshus etc.

Bygget blir unikt i forhold til romprogram, bruk og arkitektur, med bærekraftig oppvarmingsløsning som både er kostnadseffektiv og tar hensyn til klima og miljø. Byggestart er planlagt til sommeren 2017. 

GC Rieber Fondene

Helgeseter Seniorboliger - boligtilbud for de "nye" seniorene

Helgetun Seniorboliger baseres på en ny måte å tenke pensjonstilværelse og eldreomsorg på, der man skal utnytte de gode ressursene svært mange pensjonister besitter i et kollektivt og sosialt bofellesskap. Reguleringsplan for bygging av 32 nye seniorboliger på Helgeseter er godkjent, og beregnet byggestart er i siste halvdel av 2017. Prosjekteringen skjer i godt samarbeid med arkitekt og spesialister innen helsetjenesten. Det legges opp til utleie av 2 og 3-roms leiligheter med livsløpsstandard, og med fellesrom, besøksrom og parkering i underetasjen.

Med bakgrunn i den demografiske utviklingen med økt levetid, aktive eldre og tidlig pensjonsalder, er det nå behov for en ny type boform der beboerne kan bidra med sin kunnskap, erfaring og virketrang. Samtidig er det ønskelig å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig, der kommunal assistanse kan tilknyttes når behovene melder seg.

Med nærkontakt til beboerne på Helgeseter, gårdsdriften og barna i Eplekarten legges det til rette for samarbeid om forskjellige oppgaver tilpasset egne muligheter og ønsker, der alle tar ansvar og bidrar med det de er best til. Visjonen er en meningsfull og sosial alderdom som bidrar til samfunnet, samtidig som sosiale kostnader spares ved at mange vil kunne bo hjemme lenger.

Innflytting beregnes i løpet av 2018.